Just nu byggs en ny gemensam digital forskningsinfrastruktur för biodiversitetsdata. Vi behöver hjälp att komma på ett passande namn till den nya strukturen. Bakom arbetet står Svensk biodiversitetsatlas (BAS), vid Naturhistoriska riksmuseet och Svenska LifeWatch (SLW), ett konsortium som leds av ArtDatabanken SLU.

Vår vision är att tillsammans etablera en kostnadseffektiv infrastruktur som möjliggör banbrytande, tvärvetenskaplig forskning om biologisk mångfald och ekosystem, såväl nationellt som internationellt. Den nya infrastrukturen kommer att tillhandahålla information om arters utbredning och tjänster som gör det möjligt att visualisera och analysera dessa data. Specifikt kommer infrastrukturen hantera data från exempelvis artobservationer från allmänheten, naturhistoriska samlingar, systematiska övervakningar, medborgarforskning, spårnings- och sensordata, molekylär biodiversitetdata och data om mikrobiell mångfald.

Infrastrukturen är i första hand riktad till forskare men kommer även kunna användas för miljöövervakning och som utvärderingsverktyg för biologisk mångfald och naturvärdesbedömningar. Den nya infrastrukturen kommer att öppna upp för internationella samarbeten och även göra det möjligt för svenska forskare och utvecklare att delta i utvecklingen av olika tekniska lösningar.

Vi vet vad vi vill göra, men vi vet inte än vad vi ska döpa vår gemensamma forskningsinfrastruktur till. Därför vill vi ha din hjälp att komma på ett slagkraftigt namn. Namnförslagen bör uppfylla två kriterier:

  1. de ska ha en anknytning till biodiversitet och den verksamhet som infrastrukturen kommer att bedriva.
  2. de ska fungera på både svenska och engelska.

Har du ett bra förslag och vill delta, fyll i ditt förslag, med en kort motivering, i detta formulär. Förslagen är helt anonyma och inga personuppgifter behandlas.

Namnet på den gemensamma forskningsinfrastrukturen tillkännages under festliga former under hösten, mer information om detta kommer senare.