Just nu byggs en ny gemensam digital forskningsinfrastruktur för biodiversitetsdata. Vi behöver hjälp att komma på ett passande namn till den nya strukturen. Bakom arbetet står Svensk biodiversitetsatlas (BAS), vid Naturhistoriska riksmuseet och Svenska LifeWatch (SLW), ett konsortium som leds av ArtDatabanken SLU.

Vår vision är att tillsammans etablera en kostnadseffektiv infrastruktur som möjliggör banbrytande, tvärvetenskaplig forskning om biologisk mångfald och ekosystem, såväl nationellt som internationellt. Den nya infrastrukturen kommer att tillhandahålla information om arters utbredning och tjänster som gör det möjligt att visualisera och analysera dessa data. Specifikt kommer infrastrukturen hantera data från exempelvis artobservationer från allmänheten, naturhistoriska samlingar, systematiska övervakningar, medborgarforskning, spårnings- och sensordata, molekylär biodiversitetdata och data om mikrobiell mångfald.

Infrastrukturen är i första hand riktad till forskare men kommer även kunna användas för miljöövervakning och som utvärderingsverktyg för biologisk mångfald och naturvärdesbedömningar. Den nya infrastrukturen kommer att öppna upp för internationella samarbeten och även göra det möjligt för svenska forskare och utvecklare att delta i utvecklingen av olika tekniska lösningar.

Vi vet vad vi vill göra, men vi vet inte än vad vi ska döpa vår gemensamma forskningsinfrastruktur till. Därför vill vi ha din hjälp att komma på ett slagkraftigt namn. Namnförslagen bör uppfylla två kriterier:

  1. de ska ha en anknytning till biodiversitet och den verksamhet som infrastrukturen kommer att bedriva.
  2. de ska fungera på både svenska och engelska.

Har du ett bra förslag och vill delta, fyll i ditt förslag, med en kort motivering, i detta formulär. Förslagen är helt anonyma och inga personuppgifter behandlas.

Namnet på den gemensamma forskningsinfrastrukturen tillkännages under festliga former under hösten, mer information om detta kommer senare.

Currently a new digital infrastructure for biodiversity data is under construction. We need your help coming up with a name suitable for the new infrastructure. Behind the collaboration stands Biodiversity Atlas Sweden (BAS) situated at The Swedish Museum of Natural History and Swedish LifeWatch (SLW), situated at Swedish University of Agricultural Sciences.

Our vision is to establish a cost effective infrastructure which enables a groundbreaking and interdisciplinary research in biodiversity and ecosystem, both nationally and internationally.
The new infrastructure will provide information about species and habitats occurring in Sweden and also services which makes it possible to visualize and analyze these data. Specifically the infrastructure will handle for example citizen science data, natural history collections, systematic surveys, tracking- and sensor data and molecular and microbial biodiversity data.

The infrastructure is primarily for researchers but will also be available as a tool for strategic work concerning accumulation of biodiversity data. The infrastructure will simplify international collaboration and also make it easier for researchers to influence future development of the infrastructure.
We have a clear vision of what we want, but we have no idea what to call the vision. Therefore we need your help to come with names that are suitable for this infrastructure.

The proposals need to meet two citeria:

  1. The suggested name must have some affiliation to biodiversity and the work that will be conducted
  2. The name must work in Swedish and English.

If you have a proposal, go to this page and fill in the formula. We need the name and a short motivation. You don’t have to leave any personal information.

The new name will be announced this fall.